ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು

1.ಸಸ್ಯ - ಸಸ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಭಾಂದವ್ಯವಿದೆಯೇ ?

2.ಮೂಲಂಕೋಸು

3.ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಲಜನಕ ಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಗೆ ಗುರುತಿಸುವಿರಿ?

4.ಜಲಜನಕ ಬಂಧ

5.ಪರಮಾಣುವಿನಲ್ಲಿ s,p,d,f Orbit ಎಂದರೇನು?

6.ಪಾಲಿಮರ್ ಎಂದರೇನು?

7.ಪಾಲಿಮರ್ ಕಾಂಕ್ರೀಟು ಎಂದರೇನು?

8.ಜಾಗತಿಕ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆ ಎಂದರೇನು?

9. ಶೂನ್ಯದ ಜನಕ ಯಾರು?

10. ಶೂನ್ಯದ ಜನಕ ಯಾರು?

11.ತರ್ಕಬದ್ದ ಬೀಜಗಣಿತ

12. ನೆರಳಿಗೆ ಬಣ್ಣವಿದೆಯೇ ? ಕಪು ಒಂದು ಬಣ್ಣವೇ ?

13.ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡಗಳ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಅಳೆಯುತ್ತಾರೆ?

14.ಫ್ಯಾರನ್‌ಹೀಟ್ ತಾಪಮಾಪಕ ಏಕೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ?

15.ಸೀಮೆ ಎಣ್ಣೆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಚಿಮಣಿ ಏಕೆ ಬೇಕು?

16. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ತ್ಯಾಜ್ಯ

17. ಪು್ಲಟೊವನ್ನು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ?

18. ನಕ್ಷತ್ರ ಎಂದರೇನು?

19. ವಿಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೆ?

20. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವೆ?

21. ಭೂಮಿ ತಿರುಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಇರುವ ಮಾನವರು ತಿರುಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಹೇಗೆ?

22. ವಿಕಿರಣಗಳು

23. ಮರೀಚಿಕೆ ಎಂದರೇನು ಅದು ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ?

24. ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿವೆ?

25. ವಿಕಿರಣಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆಯೆ?

26. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವೆ?

27. ಸುನಾಮಿ ಎಂದರೇನು?

28. ಪುö್ಲಟೊವನ್ನು ಗ್ರಹ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ?

29. ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖಿ ಬಲ (centripetal force centripetal force ) ಎಂದರೇನು?

30. ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ಏಕೆ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ?

31. ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಟೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬೆಳಕು ವಿಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ?

32. ಮಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟ ನೀರು ತಣ್ಣಗಿರುತ್ತದೆ, ಕಾರಣವೇನು?

33. ವಜ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವುದು ಇಂಗಾಲದ ಪರಮಾಣುಗಳೇ

34. ಸಂದಿಪದಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ವಾತಾವರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ?

35. “ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆಯೋ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆಯೋ?”

36. ಭೂ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?

37. ರೇಶ್ಮೆ ಎಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತೆಗೆಯುವರು?

38. ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರೇಶ್ಮೆ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿದೆ ?

39. ಭೂ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?

40. “ಜೇನ್ನೊಣಗಳು ಕಚ್ಚುತ್ತವೆಯೋ ಚುಚ್ಚುತ್ತವೆಯೋ?”

41. ಜವಳಿ ಜಗತ್ತಿನ ರಾಣಿ - ರೇಶ್ಮೆ

42. ಅಣಬೆ ಮತ್ತು ಉಪಯೋಗ”

ಅಣಬೆ ಕೃಷಿ ಉಗಮ ಹೇಗಾಯಿತು?

43. ಜೇಡ ಸಂಕುಲ

44. ಜೇಡ ಸಂಕುಲ2

45. ಸಾಕು ಜೇನ್ನೊಣ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಜೇನ್ನೊಣಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಇವುಗಳ ಜೇನು

ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆಯೇ?

46. ಕೀಟ ಲೋಕ

47. ಜೇನ್ನೊಣ

48. ಕೀಟ ಲೋಕ2

49. ಅನುವಂಶೀಯತೆಯ ವಂಶಾವಳಿ

50. ಮರುಕಳಿಸುವ ಗರ್ಭಪಾತಕ್ಕೆ ಗಂಡಸೆಷ್ಟು ಕಾರಣ?

51. ಆನುವಂಶೀಯ ಕಾಯಿಲೆ

52. ತಾಯ ಹಾಲು ನಂಜಾಗಿ ಕೊಲುವೊಡೆ ಇನ್ಯಾರಿಗೆ ದೂರುವನಯ್ಯಾ? ಕೂಡಲ ಸಂಗಮದೇವ

53. ಕುಬ್ಜ ದಂಪತಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು?

54. ವರ್ಣತಂತುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವಿರಾ?

55. ರಕ್ತ ಸಂಬಂದಧ ವಿವಾಹ ಏಕೆ ನಿಷಿದ್ಧ

56. ರಕ್ತ ಸಂಬಂದಧ ವಿವಾಹ ಏಕೆ ನಿಷಿದ್ಧ2

57. ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನದ

58. ಪ್ರಡರ್ ವಿಲೈ ಎಂಬ ಬಕಾಸುರ ಕಾಯಿಲೆ

59. ಅರವತ್ತರ ಅರಳು ಮರಳು ಅಲ್ಜಮರ್

60. ಬೋಳು ತಲೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?

61. ನಿದ್ದೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಮದ್ದೆ?

62. ಅಂಗೈ ರೇಖೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಯೆ?

63. ಸಯಾಮಿಸ್ ಅವಳಿಗಳು

64. ಸಯಾಮಿಸ್ ಅವಳಿಗಳು 2

65. ಮೀನಿಗೆ ಹೀಗಾಗಬಾರದಿತ್ತು

66. ಓಡಹುಟ್ಟುವ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ

67. ಮಾನವನ ಪಳುಯುಳಿಕೆಗಳು