ಗಾಜಿನ ಚಪ್ಪಟೆಯ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗುವ ಬೆಳಕು ವಿಭಜಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆ?