ಭೂ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಹಕ್ಕಿಗಳಿವೆ? ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಣಹದ್ದುಗಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿದೆ?