ಸಾಕು ಜೇನ್ನೊಣ ಮತ್ತು ವನ್ಯ ಜೇನ್ನೊಣಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನು? ಇವುಗಳ ಜೇನು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಸಾಮಾರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇದೆಯೇ?