ಸಂದಿಪದಿಗಳು ಹೇಗೆ ವಿವಿಧ ವಾತಾವರಣಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ?