ಹಕ್ಕಿಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರೂ ಏಕೆ ಸಾಯುವುದಿಲ್ಲ?