ಕೇಂದ್ರಾಭಿಮುಖಿ ಬಲ (centripetal force centripetal force ) ಎಂದರೇನು?