ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಜಿಗಣೆಗಳಿವೆ ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಭೇದದ ಜಿಗಣೆಗಳಿವೆ ?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಭೇದದ ಜಿಗಣೆಗಳಿವೆ.